ΝΠΔΔ Δήμου Τρίπολης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά εφόσον υπάρχει συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των δομών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, προϋπολογισμού 73.656,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πρόσβαση στα έγγραφα:
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης, η περίληψη διακήρυξης θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης (www.npddtripolis.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σ’ αυτά και στην τοπική εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ζητούν διευκρινίσεις για το διαγωνισμό από το Γραφείο Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κωδικός CPV 9091000-9

Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών και εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της διακήρυξης.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης (2ος όροφος), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, στις 07/12/2020. Η ώρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι 10.00 π.μ.. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

More to explorer

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΟ” ΔΩΡΗΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΡΙΣΕ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΑ CATERING-ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης ευχαριστεί δημόσια “ανώνυμο” δωρητή, ο οποίος δώρισε στο Ν.Π.Δ.Δ. τραπέζια catering-συνεδρίου συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα τραπεζομάντηλα, προκειμένου

Μετάβαση στο περιεχόμενο